Rate this post

مذهبی 1096

هنگام وقوع ماه گرفتگی کدام نماز را به جای باید آورد

پاسخ : نماز آیات

طراح سوال : arefeh_rvi