Rate this post

اطلاعات عمومی 1172

نور خورشید در چه زمانی از روز کوتاه ترین سایه را ایجاد میکند

پاسخ : ظهر

طراح سوال : bamdad k