3/5 - (3 امتیاز)

تاریخ 1239

نفوذ اجتماعی روحانیت شیعه در ایران به کدام دوره باز میگردد

پاسخ : صفویه

طراح سوال : manas.gho