Rate this post

تاریخ 978

نخستین سکه ای که ایرانیان برای اعراب زدن برای کدام امام بود

پاسخ : امام علی

طراح سوال : BABAK.NASERII