1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1223

معنی کلمه fry

پاسخ : سرخ کردن

طراح سوال : faezeh83