1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1232

معنی واژه power چیست

پاسخ : قدرت

طراح سوال : hamid.z123