Rate this post

ریاضی و هوش 1154

مجموعه {2،4} چند زیر مجموعه دارد

پاسخ : 4

طراح سوال : hadis.hadis.70