Rate this post

ریاضی و هوش 1160

مجموعه زوایای داخلی یک مربع

پاسخ : 360

طراح سوال : tara-mah