1.2/5 - (4 امتیاز)

زبان انگلیسی 1229

مترادف کلمه صریح و آشکار

پاسخ : explicit

طراح سوال : ~_~Fesiin