Rate this post

تاریخ 1153

لقب شاه شهید به کدامیک از شاهان ایران اطلاق می شده است

پاسخ : ناصرالدین شاه قاجار

طراح سوال : Paragliderpilot