1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1235

فرمول شیمیایی گاز مورد استفاده در منازل چیست

پاسخ : CH4

طراح سوال : علی میرسپاه