2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1239

عدد بعدی چند است
…-0.4-0.35-0.3

پاسخ : 0.25

طراح سوال : leili-zhina