Rate this post

تاریخ 1164

عبارت اصفهان نصف جهان بیان کننده توسعه در چه زمانی است

پاسخ : دوره صفویه

طراح سوال : iceboyy