Rate this post

به چه حیواناتی خونسرد می گویند

پاسخ : دمای خونشان با محیط تغییر می کند

طراح سوال : GoldenGlobe