2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1235

شیب منحنی x^2 در نقطه 1=x چند است

پاسخ : 2

طراح سوال : ad_79h