Rate this post

جغرافیا 1195

شهر گوجان از توابع کدام یک از شهرستانهای زیر میباشد

پاسخ : فارسان

طراح سوال : مصطفیحیدری