Rate this post

جغرافیا 1181

شهر آوج در کدام استان قرار دارد

پاسخ : قزوین

طراح سوال : Rahman persia