Rate this post

تاریخ 1098

شهری باستانی که در زیر خاکستر های آتشفشان دفن شده بود چه نام داشت

پاسخ : پمپی

طراح سوال : مهدی کامرود