Rate this post

بازی های ویدیویی 1170

شخصیت اصلی سری بازی Portal چه نام دارد

پاسخ : Chell

طراح سوال : 3pehrcog