5/5 - (1 امتیاز)

تکنولوژی 1207

شبکه کامپیوتری گسترده را چه مینامند

پاسخ : Wan

طراح سوال : Responsive