Rate this post

ریاضی و هوش 1158

سه به توان سه چند میشود

پاسخ : 27

طراح سوال : 2002mamad