Rate this post

جغرافیا 973

سرزمین مثلثی شکل دهانه رودها چه نام دارد

پاسخ : دلتا

طراح سوال : ندارد