Rate this post

ادبیات 1186

سراینده بیت زیر
روز اول پیش خود گفتم
دیگرش هرگز نخواهیم دید
روز دوم باز میگفتم
لیک با اندوه و با تردید

پاسخ : فروغ فرخزاد

طراح سوال : no0no0shi