Rate this post

ادبیات 1172

ساقیا آمدن عید مبارک بادت
از کدام شاعر زیر است

پاسخ : حافظ

طراح سوال : sama00