2.3/5 - (3 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1152

ساسانیان کدام مذهب را رسمیت بخشیدند

پاسخ : زرتشت

طراح سوال : pangool1376