2/5 - (1 امتیاز)

موسیقی 1228

ساز دوتار متعلق به کدام یک از استان های زیر است

پاسخ : خراسان

طراح سوال : yashil6594