Rate this post

ریاضی و هوش 1199

سارا ابتدا مجذور عدد 12 و سپس جذر آن را حساب کرد پاسخ در آخر با چه عددی برابر است

پاسخ : 12

طراح سوال : P.armis