4/5 - (1 امتیاز)

ورزشی 1221

زمین مسابقات کریکت به چه شکل میباشد

پاسخ : دایره

طراح سوال : hatef.afm