Rate this post

مجموع دو عدد 54 تا است اگر یکی از آنها دو برابر دیگری باشد عدد دیگر چند خواهد بود

پاسخ : 18

طراح سوال : Terminator64