5/5 - (1 امتیاز)

علم و دانش 1201

ریاست شورای بازنگری قانون اساسی بر عهده کیست

پاسخ : رئیس جمهور

طراح سوال : R3zaaa