1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1227

دورترین فاصله ی زمین تا خورشید در چه ماهی است

پاسخ : تیر

طراح سوال : mohammadreza1765