Rate this post

ریاضی و هوش 1150

در یک اتاق 6 متری با ارتفاع 3 متر مساحت سقف چند است

پاسخ : 6

طراح سوال : mostaphana