2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1203

در کدام کشور نوروز را عالم افروز می نامند

پاسخ : پاکستان

طراح سوال : 135792468