4.3/5 - (3 امتیاز)

ادبیات 1258

در مصراع چه باید نازش و نالش بر اقبالی و ادباری چه آرایه ای می یابید

پاسخ : جناس

طراح سوال : R3zaaa