Rate this post

تکنولوژی 1148

در فضای word برای دسترسی به chart به کدام قسمت باید مراجعه نمود

پاسخ : insert

طراح سوال : موج_ساری