1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1232

در دوره دوم جدول تناوبی قرار ندارد

پاسخ : هیدروژن                      گزینه های غلط (کربن.نیتروژن.اکسیژن)

طراح سوال : zahra12120