2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1238

در خانواده ای سه فرزند اول دختر هستند احتمال این که فرزند چهارم پسر باشد چند است

پاسخ : 1/2

طراح سوال : pariyacham