Rate this post

علم و دانش 1191

در جانوران نشخوارکننده غذا چند بار از مری میگذرد

پاسخ : سه بار

طراح سوال : m.yousefi376