5/5 - (1 امتیاز)

اطلاعات عمومی 1222

دانشمندی که آب خاک هوا آتش را عناصر اربعه نامید

پاسخ : ارسطو

طراح سوال : shayan2142