Rate this post

مذهبی 1180

حدیث قرآن را بیاموزید زیرا بهترین گفتار است
از کدام معصوم (ع) می باشد

پاسخ : امام علی (ع)

طراح سوال : queen.mary20