Rate this post

ریاضی و هوش 1151

حاصل عبارت زیر چند است
رادیکال 144 ضربدر صفر منهای 14

پاسخ : 14-

طراح سوال : Tinaam1999