Rate this post

علم و دانش 1216

جهت اندازه گیری شدت جریان الکتریکی از چه وسیله ای استفاده میشود

پاسخ : آمپرمتر

طراح سوال : r.kh8846