2.8/5 - (5 امتیاز)

فرهنگ و هنر 1200

جنبش نگارگری نوین رسما با حضور کدام هنرمند آغاز شد

پاسخ : هادی تجویدی

طراح سوال : s.j.d72