Rate this post

طبیعت و جانداران 966

جلبک های سبز-آبی جزو کدام یک از فرمان رو های زیر است

پاسخ : باکتری

طراح سوال : Mr.Alborz