Rate this post

مذهبی 1161

تنها نمازی که میتوان با کفش خواند

پاسخ : نماز میت

طراح سوال : mohammad.2016E