1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1238

تعداد الکترون های موجود در مدار اول بور چقدر است

پاسخ : 2

طراح سوال : درخشانا