Rate this post

ریاضی و هوش 838

تجزیه ی عدد A بصورت 2×2×2×3×5×7 است. کدام یک از اعداد زیر شمارنده ی A نیست

پاسخ : 22×42

طراح سوال : mohamad13801380