2.7/5 - (12 امتیاز)

ریاضی و هوش 1233

ب.م.م 15 و 45

پاسخ : 15

طراح سوال : Ali.Diana