1/5 - (3 امتیاز)

علم و دانش 1237

بیشترین عنصر موجود در هوا

پاسخ : نیتروژن

طراح سوال : miaadyy