3.9/5 - (7 امتیاز)

ادبیات 1233

بیت افتادگی آموز اگر طالب فیضی
هرگز نخورد آب زمینی که بلند است از کیست

پاسخ : صائب تبریزی

طراح سوال : Alireza6415